فهرست بسته‌های خدمات

منوی شمار یک
/ برنج سفید ایرانی / باقالاپلو با گوشت / شیرین پلو با مرغ /جوجه کباب بدون استخوان / رولت گوشت / خورش قیمه
سالاد (سه نوع)
اردور (پنج نوع)
دسر (سه نوع)
میز نوشیدنی
چایخانه سنتی
میوه (چهار نوع)
شیرینی (سه نوع)
بستنی سنتی
مراسم آتش بازی
سفره عقد
دی جی
تزئین گل سفره عصرانه
تزئین گل سفره عقد
تماس بگیرید
منوی شماره دو
/ برنج سفید ایرانی / باقالاپلو با گوشت / شیرین پلو با مرغ / جوجه کباب بدون استخوان / بوقلمون بریان شده / رولت گوشت / کباب لقمه / خورش قیمه / خورش فسنجان
سالاد (چهار نوع)
اردور (شش نوع)
دسر (چهار نوع)
میز نوشیدنی
چایخانه سنتی
میوه (چهار نوع)
شیرینی (سه نوع)
بستنی سنتی
مراسم آتش بازی
سفره عقد
دی جی
تزئین گل سفره عصرانه
تزئین گل سفره عقد
تماس بگیرید
منوی شماره سه
/ برنج سفید ایرانی / باقالاپلو با گوشت / شیرین پلو با مرغ / جوجه کباب بدون استخوان / بوقلمون بریان شده / ژیگو / خوراک زبان با سس سفید / ماهی فیله / خورش قیمه / خورش فسنجان
سالاد (پنج نوع)
اردور (هفت نوع)
دسر (پنج نوع)
میز نوشیدنی
چایخانه سنتی
میوه (پنج نوع)
شیرینی (چهار نوع)
بستنی سنتی
مراسم آتش بازی
سفره عقد
دی جی
تزئین گل سفره عصرانه
تزئین گل سفره عقد
تماس بگیرید